Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Φίλιππος Προέδρου: Εισαγωγή στην παγκόσμια πολιτική

Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Φίλιππος Προέδρου: Εισαγωγή στην παγκόσμια πολιτική

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Regular price $ 29.87 CHF Sale

Έννοιες, θεωρήσεις, δρώντες, δομές και διαδικασίες
Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση του τρόπου παραγωγής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από μια σύγχρονη και κριτική ματιά, και αναλύει όλες τις κατηγορίες δρώντων της παγκόσμιας πολιτικής και τη συνεργατική αλληλόδρασή τους. Ειδικότερα, επιδιώκει την απομάκρυνση από απλουστευτικές και μονο-παραγοντικές θεωρήσεις και την κατάδειξη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των δομών της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από την αύξηση των κατηγοριών των διεθνών δρώντων, καθώς και των πολλαπλών οδών μέσω των οποίων αυτοί συν-διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό. Επιχειρεί, στο ίδιο πλαίσιο, να καταδείξει και τη μετάβαση από τη διεθνή στην παγκόσμια πολιτική και να πλαισιώσει τα παραδοσιακά ζητήματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος με την ανάδειξή της αν παροχής παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.

Επίκεντρο, 2018
472σ.
24x17εκ.
ISBN 9789604587766